Regulamin

REGULAMIN

Serdecznie witamy w Leśnym Zakątku!

REGULAMIN

Przed Państwem czas spokoju, rozrywki i niezapomnianych wrażeń. Ważne jednak jest, aby podczas radosnej zabawy i beztroskiego odpoczynku pamiętać o zachowaniu zgodnym z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Oznacza to przede wszystkim nie narażanie zdrowia własnego oraz innych osób oraz uprzejme zachowanie w stosunku do pozostałych gości Gospodarstwa. Bezpieczeństwo odwiedzających Leśny Zakątek jest dla nas najważniejsze. Mogą Państwo wspomóc nasze starania w tym, stosując się do postanowień niniejszego Regulaminu korzystania z Gospodarstwa i miejsc parkingowych, stanowiącego umowną podstawę korzystania z usług i atrakcji Gospodarstwa Edukacyjnego Leśny Zakątek. Z uwagi na powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jego treścią i przestrzeganie obowiązujących w naszym parku zasad.

Wejście na teren Gospodarstwa oraz zakup biletów oznacza zapoznanie się z regulaminem i regulaminami dodatkowymi oraz ich akceptacją.

 1. Parkowanie

Na naszym parkingu obowiązują przepisy i znaki drogowe polskiego Kodeksu ruchu drogowego. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na przewidzianych do tego celu miejscach parkingowych. Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym, powodujący utrudnienia w ruchu, zostanie usunięty na koszt i ryzyko właściciela. Parking znajdujący się na terenie Gospodarstwa jest parkingiem bezpłatnym, niestrzeżonym. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest przed jego opuszczeniem sprawdzić czy drzwi, bagażnik, okna i szyberdach są zamknięte oraz czy we wnętrzu pojazdu nie pozostały żadne wartościowe przedmioty. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest przed jego opuszczeniem sprawdzić czy w pojeździe nie pozostały materiały łatwopalne w tym zapalniczki, stanowiące potencjalne źródło pożaru pojazdu, w wyniku ich nagrzania lub przegrzania. Pozostawianie zwierząt w pojeździe na terenie parkingu jest zabronione. Gospodarstwo Leśny Zakątek nie ponosi odpowiedzialności za samochody pozostawione na parkingu stanowiącym jego własność z tytułu jakichkolwiek szkód z winy jego właściciela lub posiadacza w ww. pojazdach, w tym z tytułu kradzieży, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, etc. Dotyczy to również szkód powstałych na skutek działania siły wyższej, takiej jak: burza, pożar z innego źródła aniżeli pojazd, gradobicie, eksplozja etc. oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń. Wyłączenie prawa do odszkodowania nie dotyczy szkód powstałych na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej pracowników Gospodarstwa. Roszczenia odszkodowawcze będą respektowane tylko w przypadku zgłoszenia szkody personelowi Gospodarstwa przed jego opuszczeniem, w dniu zaistnienia szkody.

 2. Cennik

Wstęp na teren Gospodarstwa jest możliwy tylko przez wyznaczone wejście, za okazaniem ważnego biletu wstępu. Bilet można zakupić wcześniej lub na miejscu, po okazaniu lub kupieniu biletu na nadgarstek zakładana jest opaska, którą należy mieć cały czas podczas obecności na terenie gospodarstwa. Na opasce zakładanej na nadgarstek dziecka należy przez założeniem bezwzględnie wpisać nr kontaktowy do opiekuna.

Opaska niezapięta jest nieważna i nie upoważnia jej posiadacza do wstępu na teren gospodarstwa ani do korzystania z atrakcji.
Z opaski może korzystać tylko jedna osoba. Jej uszkodzenie lub zerwanie powoduje utratę jej ważności- wtedy należy okazywać ważny bilet wstępu. Zakazane jest odstępowanie opaski.
Nieskorzystanie z biletu wstępu lub nieskorzystanie z jakiejkolwiek atrakcji w danym dniu dni nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków, lub zachowujących się niestosownie lub agresywnie, personel może zabronić wstępu na teren Gospodarstwa lub mogą one zostać wyproszone z jego terenu. W przypadku zachowania niestosownego lub agresywnego wyproszenie z terenu Gospodarstwa zostanie poprzedzone upomnieniem przez personel.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Zabrania się wprowadzania na teren Gospodarstwa psów oraz innych zwierząt.
Na obszarze całego Gospodarstwa należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Palenie jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
Dozwolone jest poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach. Zabrania się wspinania i przechodzenia przez kraty bezpieczeństwa, barierki, blokady, płoty, mury oraz liny wytyczające ścieżki spacerowe. Niszczenie roślinności i wyposażenia gospodarstwa jest zabronione.
Zabrania się wnoszenia na teren Gospodarstwa broni i innych niebezpiecznych przedmiotów (pistoletów, noży, łańcuchów itp.) oraz szklanych butelek.
Należy stosować się do zaleceń personelu Gospodarstwa. Zabrania się umyślnego hałasowania i głośnego słuchania muzyki. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie na teren Gospodarstwa rowerów, hulajnóg, skuterów, deskorolek, łyżew itp.
W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak: deszcz, marznący deszcz, opady śniegu, gradu itp. istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się. W celu zwiększenia bezpieczeństwa odwiedzających, konieczne jest zachowanie podwyższonej ostrożności na terenie całego Gospodarstwa poprzez noszenie obuwia z podeszwą antypoślizgową, zrezygnowanie z szybkiego marszu i biegania oraz korzystanie z istniejących poręczy. Zabrania się kąpieli i wstępowania do wszelkich zbiorników wodnych nie oznaczonych jako miejsca przeznaczone do kąpieli na terenie całego Gospodarstwa. Zakazuje się niszczenia roślin oraz zjadania roślin innych niż te rosnąca na terenie grządek warzywnych oznaczone jako jadalne.
Osoby obciążone chorobami, cierpiące na zakłócenia pracy serca i obiegu krwi itp. oraz kobiety w ciąży wchodzą na teren Gospodarstwa i korzystają z jego atrakcji na własną odpowiedzialność.

 4. Korzystanie z urządzeń rozrywkowych i edukacyjnych w Gospodarstwie Edukacyjnym Leśny Zakątek

Odwiedzający mogą korzystać z dostępnych w Gospodarstwie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Prosimy bezwzględnie stosować się do zaleceń personelu. W stosunku do osób, które celowo i świadomie nie przestrzegają postanowień regulaminów korzystania z urządzeń oraz poleceń personelu Gospodarstwa, personel ma prawo wydać trwały lub tymczasowy zakaz korzystania z danego urządzenia, z nakazem opuszczenia ww. terenu włącznie, bez prawa do rekompensaty.

Prosimy o zrozumienie, że korzystanie z urządzeń podlega określonym ograniczeniom. Informacje na ten temat znajdują się na tablicach z regulaminem korzystania z każdego urządzenia.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek niedostosowania się do regulaminu korzystania z poszczególnych urządzeń rozrywkowych pomimo upomnienia przez personel oraz za szkody powstałe na skutek własnego niedbalstwa, winy, bądź działania umyślnego.
Gospodarstwo Edukacyjne zastrzega sobie prawo do przerwania pracy całego obiektu i do poproszenia o opuszczenie jego terenu wszystkich odwiedzających, w przypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych lub istotnej awarii w Gospodarstwie, tj. zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu odwiedzających Gospodarstwo.
Korzystanie z urządzeń, placów zabaw oraz pozostałej infrastruktury, zlokalizowanych na terenie Gospodarstwa powinno odbywać się zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia lub infrastruktury. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci i są zobowiązani do nadzoru i pieczy nad swoimi podopiecznymi przez cały okres pobytu na terenie Gospodarstwa.
Osoby obciążone chorobami, cierpiące na zakłócenia pracy serca i obiegu krwi itp. oraz kobiety w ciąży korzystają z urządzeń rozrywkowych na własną odpowiedzialność.

 5. Obowiązek nadzoru

Apelujemy do rodziców, opiekunów prawnych i opiekunów grup zorganizowanych o staranne wypełnianie spoczywającego na nich obowiązku nadzoru nad osobami znajdującymi się pod ich opieką. Gospodarstwo Edukacyjne Leśny Zakątek nie ponosi odpowiedzialności w ww. zakresie oraz odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku powstania jakiejkolwiek szkody powstałej na skutek zaniedbania, winy lub błędu w nadzorze rodziców lub opiekunów. Rodzice i opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych w wyniku umyślnego lub niezgodnego z zasadami użytkowania urządzeń przez swoje dzieci. Prosimy rodziców i opiekunów aby wzięli pod uwagę, że na terenie gospodarstwa istnieje ryzyko ukąszenia przez owady: osy, pszczoły lub szerszenie. Na terenie gospodarstwa rosną również rośliny trujące, należy więc zwrócić baczną uwagę, aby dzieci nie zrywały gałązek, liści, owoców z żadnych roślin, zwłaszcza z tych z oznaczeniem o niebezpieczeństwie. Na terenie Gospodarstwa można również spotkać zwierzęta dzikie, między innymi: sarny, daniele, łosie, lisy, zające, bażanty, sowy, myszołowy, orły a także węże, jaszczurki, traszki w żadnym wypadku nie należy do nich podchodzić, próbować dotykać, czy płoszyć.

 6. Ograniczenie odpowiedzialności

Gospodarstwo odpowiada za wszelkie szkody powstałe na skutek zawinionego naruszenia warunków niniejszego Regulaminu lub spowodowane rażącym niedbalstwem, bądź winą umyślną swoich pracowników. Gospodarstwo Edukacyjne Leśny Zakątek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe wskutek czynników od Gospodarstwa niezależnych, za zdarzenia losowe lub działania i zaniechania, w tym winy lub zaniedbania odwiedzjących, w tym działania niezgodne z niniejszym Regulaminem oraz zasadami użytkowania urządzeń. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności Gospodarstwa Edukacyjnego Leśny Zakątek w przypadku zagrożenia zdrowia, życia lub uszkodzenia ciała odwiedzających. Gospodarstwo nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów użytkowych, takich jak telefony komórkowe, kamery, aparaty fotograficzne, kolczyki etc. w trakcie korzystania z urządzeń rozrywkowych lub pozostawionych bez nadzoru. Każdy znaleziony przez personel przedmiot wartościowy zostaje przekazany do biura, w celu zabezpieczenia do czasu jego odbioru przez właściciela, jednak nie dłużej aniżeli 6 miesięcy, po czym zostanie zutylizowany.

 7. Przestój urządzeń

W przypadku wystąpienia konieczności wyłączenia pojedynczych urządzeń i pojazdów mechanicznych z pracy, np. z powodu napraw, przeglądów technicznych, siły wyższej, niekorzystnych warunków pogodowych, nie przewiduje się zwrotu z tytułu poniesionej przez odwiedzających opłaty.

 8. Zgłaszanie szkód

Wszelkie urządzenia rozrywkowe i edukacyjne w Gospodarstwie są starannie konserwowane i nadzorowane. Jeśli pomimo tego, użytkownik poniósł niezawinioną szkodę (materialną, osobistą lub inną), winien zgłosić ją w właścicielowi Gospodarstwa przed jego opuszczeniem. Prosimy o zgłaszanie się również wtedy, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na skutek zaistniałego zdarzenia szkoda może wystąpić w terminie późniejszym. Roszczenia odszkodowawcze nie będą uwzględniane, jeśli możliwe i wykonalne w trakcie pobytu na terenie Parku zgłoszenie nastąpi dopiero po opuszczeniu jego terenu.

9. Reklama oraz oferowanie towarów i usług

Reklama oraz oferowanie towarów i usług, agitacja i manifestacja na rzecz organizacji, związków, wspólnot interesów i innych inicjatyw, przy użyciu wszelkiego rodzaju środków na terenie całego Gospodarstwa, włącznie z parkingami i miejscami przed wejściem do Gospodarstwa są dozwolone wyłącznie za wcześniejszym pisemnym zezwoleniem zarządcy obiektu. Dotyczy to również przeprowadzania na terenie Gospodarstwa badań opinii publicznej i liczenia odwiedzających. Działania takie prowadzone bez pisemnej zgody właściciela Gospodarstwa podlegają bez wyjątku sankcjom w postaci wydalenia z terenu Gospodarstwa pociągnięcia do odpowiedzialności cywilno-prawnej oraz złożenia doniesienia na policję o zakłócaniu porządku.

10. Zwierzęta

Na teren Gospodarstwa nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt. Wyjątek stanowi tylko pies-opiekun posiadający odpowiedni status. 

11. Prawo gospodarza obiektu

Gospodarstwo Edukacyjne Leśny Zakątek ma prawo do usunięcia z terenu Parku bez rekompensaty osób nieprzestrzegających postanowień niniejszego Regulaminu pomimo upomnienia w tej materii przez personel, jak również osób których zachowanie zagraża bezpieczeństwu tej osoby lub innych użytkowników, a także osób przebywających na jego terenie bez ważnego biletu. Osoba zakłócająca spokój innych gości, korzystająca z urządzeń na terenie gospodarstwa niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie stosująca się do poleceń obsługi gospodarstwa, zachowująca się w sposób nieodpowiedni lub agresywny, nie respektująca znaków nakazu lub w inny sposób zakłócająca porządek publiczny może zostać wydalona z terenu Gospodarstwa bez prawa zwrotu opłaty uiszczonej za wstęp po bezskutecznym upomnieniu w tej materii przez personel.

12. Rejestracja wizerunku w celu promocji


Gospodarstwo Edukacyjne Leśny Zakątek ma prawo wykorzystać w celach promocyjnych i marketingowych zdjęcia osób i obiektów znajdujących się na terenie Gospodarstwa w chwili wykonywania dokumentacji zdjęciowej lub filmowej.

Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na tablicach informacyjnych umiejscowionych przed wejściem do Gospodarstwa Edukacyjnego Leśny Zakątek oraz na stronie internetowej: www.zakatek-lesny.pl uprzejmie prosimy o zapoznaniem się z jego treścią przed skorzystaniem z usług i atrakcji naszego Gospodarstwa. Zakup biletu wstępu jest równoważne z akceptacją postanowień w/w Regulaminu. Na terenie Gospodarstwa powyższe zapisy Regulaminu będą egzekwowane przez nasz personel z wszystkimi konsekwencjami w nim wskazanymi.

Życzymy Państwu spokojnego i miłego dnia oraz beztroskiej zabawy